BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje dodatkowe/Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

ZASADY OGÓLNE

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ustawy każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU

Zgodnie z art. 6 ustawy udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

  • statusie prawnym lub formie prawnej przedsiębiorstwa;
  • organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach organów przedsiębiorstwa;
  • strukturze własnościowej i majątku, którym przedsiębiorstwo dysponuje;
  • zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • danych publicznych.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) oraz przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania na dole strony) może zostać złożony w sekretariacie Katowickich Wodociągów S.A. lub wysłany na adres siedziby Spółki. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ustawy).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy).

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 w zw. z art. 7 ustawy).

OPŁATY

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, przedsiębiorstwo obowiązane do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wówczas przedsiębiorstwo może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek (art. 7 ust. 2, art. 15 ustawy).

TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym powyżej następują w drodze decyzji (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ustawy). Do decyzji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy, któremu odmówiono udostępnienia informacji publicznej oraz umorzono postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 w zw. z art. 16 ustawy).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2018-03-05 WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1096
WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej 72.12KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-10-03 11:10
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2017-10-10 13:20
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry