BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje dodatkowe/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Katowickie Wodociągi S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.wodociagi.katowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre elementy redakcyjne mogą być niedostępne cyfrowo
  • Niektóre pliki do pobrania mogą być niedostępne cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu - skrót klawiaturowy: ALT + 0
  • Przejdź do treści - skrót klawiaturowy: ALT + 1
  • Przejdź do mapy strony - skrót klawiaturowy: ALT + 2
  • Przejdź do wyszukiwarki - Skrót klawiaturowy: ALT + 3
  • Włącz wersję kontrastową - Skrót klawiaturowy: ALT + 4

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobami kontaktowymi są Marcin Karczmarczyk, m.karczmarczyk@wodociagi.katowice.pl oraz Agnieszka Jaszkaniec, a.jaszkaniec@wodociagi.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 78 82 400.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie dzwoniąc na numer 32 78 82 400 lub wysyłając prośbę na adres e-mail: bok@wodociagi.katowice.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Katowickie Wodociągi S.A. - Biuro Obsługi Klienta
Ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK) prowadzi przez wiatrołap pozbawiony barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Większość spraw klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. W sali obsługi klientów znajduje się także kasa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku. Nie posiada schodów, wind i innych możliwych barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parkingi dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Katowickich Wodociągów S.A. Warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnościami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości

Basen Brynów - obiekty wielofunkcyjne z pływalnią.
ul. Kościuszki 104, 40-519 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku Basenu Brynów pozbawione jest barier architektonicznych. Foyer mieści kasę, szatnię i sanitariaty, w tym dla osób z niepełnospranwościami. Za kasą jest szatnia z przebieralniami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i zespoły sanitarne pozbawione barier architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Obiekt nowo wybudowany według projektu architektonicznego opracowanego z myślą także o osobach z niepełnosprawnościami. Budynek pozbawiony barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Hala basenowa mieści nieckę sportową i rekreacyjno-pływacką. Przy nieckach znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
Przed budynkiem Basenu Brynów znajduje się parkingi dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Basenu Brynów. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnościami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości

Informacje dodatkowe
Z foyer wchodzi się do strefy: fitness i siłowni. Każda z jej części dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Basen Burowiec - obiekty wielofunkcyjne z pływalnią.
ul. Konna 2, 40-320 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku Basenu Burowiec poprzedzone jest schodami z pochylnią dla wózków. Foyer mieści kasę, szatnię i sanitariaty, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Za kasą jest szatnia z przebieralniami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i zespoły sanitarne pozbawione barier architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Obiekt nowo wybudowany według projektu architektonicznego opracowanego z myślą także o osobach z niepełnosprawnościami. Budynek pozbawiony barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Hala basenowa mieści nieckę sportową i rekreacyjno-pływacką. Przy nieckach znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
Przed budynkiem Basenu Burowiec znajdują się parkingi dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Basenu Burowiec. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnościami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości

Informacje dodatkowe
Z foyer wchodzi się do strefy: fitness i siłowni. Każda z jej części dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-21 09:09
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2022-03-21 08:44
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl S.C. 2022-03-21 08:44
Zatwierdzenie
Agnieszka Jaszkaniec 2022-03-21 08:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry