do góry
Biuletyn Informacji Publicznej - Wodociągi Katowickie Spółka Akcyjna
Strona główna/Informacje dodatkowe/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Katowickie Wodociągi S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.wodociagi.katowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: od momentu publikacji nie wprowadzono istotnych zmian.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona posiada możliwość zmiany wielkości czcionki w dwóch zakresach, nie posiada możliwości sterowania wielkością czcionki
 • Strona posiada wersję kontrastową, natomiast w wersji podstawowej nie posiada zgodnego z ustawą współczynnik kontrastu
 • Część dokumentów w pdf posiada, a część nie posiada warstwy tekstowej
 • Nie wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie internetowej są w wersji cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w oparciu o dostępne narzędzia:

 • Test - Utilitia zamieszczony na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (https://validator.utilitia.pl/analysis/) wynik dla witryny: www.bip.wodociagi.katowice.pl 7,4/10
 • Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) wynik dla witryny: www.bip.wodociagi.katowice.pl 99,36/100

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobami kontaktowymi są Marcin Karczmarczyk,
Agnieszka Jaszkaniec, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 78 82 400.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie dzwoniąc na numer 32 78 82 400 lub wysyłając prośbę na adres e-mail: .

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Ul. Obrońców Westerplatte 89, Katowice

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK) prowadzi przez wiatrołap pozbawiony barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Większość spraw klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. W sali obsługi klientów znajduje się także kasa.
  Wejście do budynku głównego prowadzi przez portiernię, w której prowadzona jest kontrola osób udających się do budynku głównego. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Do wejście do budynku głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku wchodzi się przez szerokie automatycznie otwierane drzwi przesuwne.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek główny składa się z parteru oraz dwóch kondygnacji. Na wyższe kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Do wejścia do budynku głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parking dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Katowickich Wodociągów S.A. warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynkach Katowickich Wodociągów S.A. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza on-line.

Informacje dodatkowe

Katowickie Wodociągi S.A. dokładają starań by usunąć niezgodności i dostosować stronę www.bip.wodociagi.katowice.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:IntraCOM.pl Katowice2020-09-21 09:09:09
 • Aktualizacja publikacji:IntraCOM.pl Katowice2020-09-22 08:31:42
 • Wytworzenie publikacji:IntraCOM.pl Katowice2020-09-22 08:31:42
 • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM.pl Katowice2020-09-22 08:31:42