http://bip.wodociagi.katowice.pl/ Strona główna BIP Mapa witryny
rozmiar czcionki: A A A
(?)
Strona BIP
Strona główna Informacje dodatkowe Dostęp do informacji publ. nieudostępnionej w BIP
Środa, 23.05.2018

Dostęp do informacji publ. nieudostępnionej w BIP

ZASADY OGÓLNE

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ustawy każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU

Zgodnie z art. 6 ustawy udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania na dole strony) może zostać złożony w sekretariacie Katowickich Wodociągów S.A. lub wysłany na adres siedziby Spółki. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ustawy).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 ustawy).

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 w zw. z art. 7 ustawy).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym powyżej następują w drodze decyzji (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ustawy).

OPŁATY

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, przedsiębiorstwo obowiązane do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wówczas przedsiębiorstwo może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek (art. 7 ust. 2, art. 15 ustawy).

TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawcy, któremu odmówiono udostępnienia informacji publicznej oraz umorzono postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 w zw. z art. 16 ustawy).

Udostępniający: Adam Kaczmarczyk | Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Jaszkaniec
Czas udostępnienia: 2012-09-06 09:16:13 | Czas wytworzenia: 2012-09-06 09:16:13

Dane teleadresowe

Dane adresowe
Katowickie Wodociągi
Spółka Akcyjna
40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
www.wodociagi.katowice.pl

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek-Piątek od 8:00 do 14:00

Tel.:
Centrala: 32 78 82 600
Dyspozytor: 32 25 64 809,
32 25 65 537
Sekretariat: 32 25 54 810
Fax: 32 78 82 503

E-mail:
kancelaria@wodociagi.katowice.pl
bok@wodociagi.katowice.pl

O spółce
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000270143
NIP: 634-012-53-82
REGON: 270 544 972
Kapitał zakładowy: 93 972 730 zł
Kapitał wpłacony: 93 972 730 zł

Instrukcja BIP :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Webmaster :: Statystyka stron
Odwiedzin na tej stronie: 4592, Rejestr zmian